ข้อสอบปรนัย

1.ป่าไม้ผลัดใบในประเทศไทย พบในภูมิอากาศแบบใด

1. พบในภูมอากาศแบบทุ้งหญ้าเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานกว่า 5 เดือน

2. พบในภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 4 เดือน

3. พบในภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อน ฝนตกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานไม่เกิน 3 เดือน

4. พบในภูมิอากาศที่มีฝนเฉลี่ยระหว่าง1000-1500 มิลลิเมตรต่อปี และแล้งนานประมาณ 3 เดือน

2.เหตุใดจึงสร้างเขื่อนปากมูลขึ้นที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1. แม่น้ำมูลเป็นพื้นที่รับน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณมาก

2.เพื่อป้องกันมิให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่นาตามฝั่งแม่น้ำมูล

3.บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีน้ำท่วมมากในฤดูฝนและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง

4.ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังจากงานน้ำเพื่อนำมาใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย

 1.พบในบริเวณภูเขาหินปูนที่มีรอยแตก

2.พบในบริเวณภูเขาหินแกรนิตที่มีน้ำใต้ดินไหลผ่าน

3.พบในบริเวณที่มีแหล่งน้ำใต้ดินปริมาณมาก

4. พบในบริเวณที่ใต้ผิวโลกมีแหล่งหินหนืดในระดับตื้น

4.ความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากสาเหตุใด

1.มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยน้อยกว่าภูมิภาคอื้นๆ

2. ฤดูฝนสั้นมีช่วงฤดูแล้งคั่นสลับเป็นเวลานาน

3. มีอหล่งน้ำธรรมชาติน้อยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้

4. พายุไต้ฝุ่นซึ่งนำฝนมาตกได้อ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม

5. ทิวเขาใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้ภูมิอากาศด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้แตกต่างกัน

 1. ทิวเขาภูเก็ต                                        2.ทิวเขาสันกาลาคีรี

3. ทิวเขาพนมเบญจา                            4.ทิวเขานครศรีธรรมราช

6.ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยผันแปรน้อย

 1. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้                        2. ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือ

3.ที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร                           4. ลมมรสุมฤดูร้อนและฤดูหนาว

7. เหตูใดชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงจังหวัดนราธิวาสจึงมีตะกอนปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไป

1. เป็นแผ่นดินที่เกิดได้ไม่นานเช่นเดียวกับที่ราบเพระยา

2.เป็นชายฝั่งจมตัวที่มีตะกอนจากทะเลเข้ามาทับถมจำนวนมาก

3. เป็นแผ่นดินที่มีตะกอนสะสมเป็นระยะเวลานาน

4.เป็นชายฝั่งที่มีแม่น้ำสายหลักหลายสายนำตะกอนมาทับถมกัน

8. เหตุใดจึงสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

1. เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

2. มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำลึกมากกว่าบริเวณอื่น

3. อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก

4. มีอู่ต่อเรือและบริการที่เกี่ยวเนื่องพร้อมมูลกว่าบริเวณอื่น

9. ข้อใดเป็นจุดสังเกตว่าดอยอินทนนท์  ดอยปุย และดอยสุเทพเป็นภูเขาหินแกรนิต

1. มียอดโค้งมน ไม่หยักแหลมขรุขระ                           2. มียอดแบนราบสลับกับยอดหยักแหลม

3. มียอดโค้งมนสลับหยักแหลงขรุขระ                         4. มียอดหยักแหลมตะปุ่มตะป่ำ มีถ้ำภายในภูเขา

10.ลักษณะภูมิประเทศคู่ใดเป็นการทับถมที่เกิดจากการกระทำของคลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และกระแสน้ำชายฝั่ง

1. ดินดอนสามเหลี่ยม หน้าผาชันริมทะเล                              2. คันดินธรรมชาติ สันดินจะงอ

3. หาดและสันทราย เนินตะกอนรูปพัด                                  4. ที่ราบน้ำทะเลท่วมถึง สันดอนเชื่อมเกาะ

11. เพราะเหตุใดภูเขาหินปูนจึงมียอดเขาหยักแหลม

1.  เพราะหินปูนมีการแตกหักได้ง่าย

2. เพราะหินปูนละลายน้ำได้ง่าย

3. เพราะหินปูนมีโครงสร้างโปร่งจึงทรุดตัวง่าย

4. เพราะโครงสร้างภูเขาหินปูนมักมีหินแกรนิตแทรกอยู่

12.ข้อใดกล่าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ถูกต้อง
 1.  แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

2. แม่น้ำปิงไหลไปบรรจบกับแม่น้ำวัง แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

3. แม่น้ำปิงไหลไปลงแม่น้ำวัง แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำน่านที่อำเภอปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

4. แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันระหว่างกันระหว่างตำบลแควใหญ่กับตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

13. ข้อใดไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับแม่น้ำโขง 

1. ไหลผ่านทะเลสาบเขมร เป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้

2. ไหลออกทะเลที่ประเทศเวียดนาม สร้างดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

3. สามเหลี่ยมทองคำเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวก

4. เป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของปลาบึกซึ่งมีแห่งเดียวในโลก

14. เพราะเหตุใดพื้นที่ทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าทางตะวันตกของภาค

 1. มีระยะทางอยู่ใกล้ทะเลมากกว่า

2. ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน

3. ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

4. มีเทือกเขาในประเทศลาวเป็นแนวปะทะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

15. การที่มีฝนตกหนัก ลมแรง บางครั้งมีฟ้าผ่าและลูกเห็บตก เกิดเป็นบริเวณแคบ ๆ ในระยะสั้น เป็นลักษณะของพายุฝนฤดูใด

1. พายุดีเปรสชั่น – ต้นฤดูฝน

2. พายุโซนร้อน – ปลายฤดูฝน

3. พายุฝนฟ้าคะนอง – ฤดูร้อน

4. พายุหมุนเขตร้อน – ช่วงเปลี่ยนฤดู

16. ข้อใดถูกต้องสำหรับลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากแม่น้ำและเหมาะสำหรับกิจกรรมใด

1. มีทะเลสาบรูปแอก แม่น้ำโค้งตวัด เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน

2. ลานตะพักลำน้ำ มีระดับสูงกว่าที่ราบน้ำท่วมถึง เหมาะสำหรับปลูกข้าว

3. ดินดอนสามเหลี่ยม พบบริเวณที่แม่น้ำไหลออกทะเล เหมาะสำหรับเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

4. ที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นที่สะสมของวัสดุน้ำพาทุกขนาด เหมาะแก่การยกร่องปลูกไม้ผล

17.  เพราะเหตุใดลมตะเภาจึงพัดไปตามแนวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

1. เนื่องจากมีศูนย์ความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในที่ราบภาคกลาง ความกดอากาศสูงเกิดขึ้นในอ่าวไทย

2. เนื่องจากมีศูนย์ความกดอากาศสูงเกิดขึ้นในที่ราบภาคกลาง ความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในอ่าวไทย

3. เป็นลมก่อนมรสุมฤดูร้อนที่พัดไปตามอิทธิพลของมรสุมฤดูร้อน

4. แม่น้ำเจ้าพระยามีความกดอากาศต่ำตามแนวแม่น้ำ ลมจึงพัดตามแนวความกดอากาศต่ำนั้น

18.  เหตุใดอุณหภูมิในรอบปีของภาคเหนือจึงแตกต่างกันมาก

1. อากาศโปร่งแจ่มใส พื้นดินคายความร้อนได้เร็ว

2. อิทธิพลจากมหาสมุทรเข้าถึงได้น้อย

3. ป่าไม้ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ ดูดซับความร้อนได้เร็ว

4. พื้นที่เป็นภูเขาสูง ฤดูหนาวจึงมีอุณหภูมิต่ำ

19.  เขาหินปูนที่พบในภาคเหนือและภาคตะวันตกมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างไร

1. เป็นแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2. เป็นบริเวณที่มีอากาศดี เหมาะสำหรับการนันทนาการ

3. เป็นเขตที่มีแร่โลหะต่าง ๆ เหมาะสำหรับการตั้งโรงงาน

4. เป็นเขตแร่รัตนชาติ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมอัญมณี

20. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินจะเกิดรุนแรงในบริเวณที่มีสภาพการใช้ที่ดินลักษณะใด

1. การทำสวนยาง บริเวณที่ดอนภาคใต้

2. การทำไร่ยาสูบบริเวณที่สูงภาคเหนือ

3. การทำนาบริเวณที่ราบเชิงเขาภาคตะวันตก

4. การทำสวนมังคุดบริเวณที่เนินภาคตะวันออก

21. เหตุใดจึงเรียกบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาว่าดินดอนสามเหลี่ยม

1. มีการทับถมของตะกอนน้ำกร่อยเป็นบริเวณกว้างที่ปากแม่น้ำ

2. มีแม่น้ำแยกสาขาออกจากแม่น้ำสายหลัก

3. มีเนินขนาบที่ราบสองด้านเป็นรูปยอดแหลมฐานกว้าง

4. กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีพื้นที่ราบกว้างกว่าพื้นที่ตอนบน

 22.  เพราะเหตุใดทั้งตอนกลางและตอนปลายของแม่น้ำชีและ แม่น้ำมูล จึงมีลักษณะโค้งตวัดมาก

1. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลบนพื้นที่ราบ

2. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลบนชั้นหินทราย

3. เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาสูง

4. เพราะเป็นแม่น้ำที่มีตะกอนน้ำพาจำนวนมาก

23.  เหตุใดจึงไม่สามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ได้ในภาคกลา

1. โครงสร้างดินไม่มั่นคง

2. แม่น้ำในภาคกลางมีท้องน้ำกว้าง

3. ภาคกลางมีแหล่งน้ำต้นทุนน้อย

4. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

 24. เหตุใดบริเวณดินพรุจึงมีความเป็นกรดสูง

1. เกิดจากกรดกำมะถันที่เป็นผลจากดินที่พัฒนาจากตะกอนทะเลเก่า

2. เกิดจากพรุที่เป็นแหล่งน้ำปิด น้ำระบายออกได้ยาก กรดจึงสะสมตัวได้มาก

3. เกิดจากการเน่าเปื่อยทับถมของพืชที่ขึ้นในพรุทำให้มีกรดสะสมทุกปี

4. เกิดจากกรดที่ไหลมาจากพื้นที่รอบพรุ สะสมในพรุต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน

 25. ช่วงฝนชุกสองช่วงในประเทศไทยระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนเกิดจากอะไร                                                                             

1. การเปลี่ยนทิศทางของลมมรสุม

2. การเคลื่อนที่ของร่องความกดอากาศต่ำ

3. การเคลื่อนที่ของแนวตั้งฉากของแสงอาทิตย์

4. การเคลื่อนที่ของพายุหนุนจากทะเลจีนใต้สลับทะเลอันดามัน

 26. ข้อใดเป็นปัจจัยควบคุมที่ทำให้เกิดภูมิอากาศแบบต่างๆ

1. ทิศทางลมประจำ ระยะห่างจากทะเล ความสูงของพื้นที่

2. ทิศทางลมประจำ ละติจูดของพื้นที่ กระแสน้ำในมหาสมุทร

3. ละติจูดของพื้นที่ ระยะห่างจากทะเล กระแสน้ำในมหาสมุทร

4. ละติจูดของพื้นที่ ทิศทางลมประจำ กระแสน้ำในมหาสมุทร

 27. เหตุใดแอ่งสกลนครจึงเป็นพื้นที่ที่มีฝนชุกกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                 

1. เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตร่องมรสุมที่เป็นทางผ่านของพายุหมุนจากอ่าวตังเกี๋ย

2. เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งความชื้น ทำให้มีฝนจากการยกตัวของอากาศ

3. เป็นพื้นที่ด้านรับลมของเทือกเขาภูพานที่รับความชื้นจากทะเลจีนใต้

4. เป็นพื้นที่ด้านรับลมมรสุมฤดูหนาวที่พัดพาความชื้นมาจากอ่าวตังเกี๋ย

 28.  ปูนฝุ่นหรือหินฟอสเฟตบดเป็นสารที่ใช้ในการแก้ปัญหาดินในข้อใด

1. ดินเค็มในจังหวัดร้อยเอ็ด

2. ดินอินทรีย์ในจังหวัดนครสวรรค์

3. ดินทรายจัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. ดินเปรี้ยวในจังหวัดสมุทรสาคร

 29.  ป่าในข้อใดประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายชนิดขึ้นรวมกัน พื้นป่าไม่รกทึบ บางแห่งมีไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ขึ้นอยู่ด้วย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง

1. ป่าแดงในภาคใต้

2. ป่าสนเขาในภาคเหนือ

3. ป่าดิบเขาในภาคตะวันออก

4. ป่าเบญจพรรณในภาคกลาง

 30.การสร้างเขื่อนในภาคเหนือเพื่อการชลประทาน และผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ควรเป็นโครงการในลักษณะใด

1. โครงการขนาดใหญ่ เพราะเป็นแหล่งน้ำลำธาร มีน้ำมาก

2. โครงการขนาดใหญ่ เพราะภูมิประเทศเป็นภูเขา เหมาะแก่การสร้างเขื่อน

3. โครงการขนาดกลาง เพราะเป็นภาคที่มีประชาชนน้อย ไม่จำเป็นต้องลงทุนมาก

4. โครงการขนาดกลาง เพราะมีเพียงแม่น้ำสายเล็กๆ

31. อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบในข้อใด

1. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกซุก เป็นฤดูกาลนักท่องเที่ยวน้อย

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวจัด เกิดน้ำค้างแข็งพืชผลเสียหาย

3. ภาคตะวันออกอากาศแห้ง ไม้ผลขาดน้ำ

4. ภาคเหนืออากาศเย็นสบาย ท้องฟ้ามีเมฆมาก

32. ให้นักเรียนใช้ข้อมูลของสถานีตรวจอากาศในตารางข้างล่างนี้วิเคราะห์ว่าเป็นภูมิอากาศแบบใด(หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส หน่วยของ

ข้อสอบ

ภูมิอากาศแบบใด(หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส หน่วยของ

1. แบบป่าดิบชื้น (Af)

2. แบบร้อนชื้นแถบมรสุม(Am)

3. แบบทุ่งหญ้าสะวันนา(Aw)

4. แบบอบอุ่นชื้น(Ca)

33. เพราะเหตุใดเกษตรกรในภาคเหนือจึงมักแบ่งที่นาเป็นแปลงขนานเล็ก

1. เพื่อกักเก็บน้ำได้ง่าย2. เพื่ออนุรักษ์ดินมิให้พังทลาย

2. เพื่ออนุรักษ์ดินมิให้พังทลาย

3. เพื่อความสะดวกในการใช้รถไถเดินตามเพื่อการเตรียมพื้นที่

4. เพื่อความสะดวกในการปลูกและเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน

34.  ข้อใดตรงกับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง

1. ภาคกลางตอนล่างเป็นที่ราบใหญ่กว้างขวาง เกิดจากการทับถมของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่          จังหวัดพิจิตรถึงอ่าวไทย

2. ภาคกลางตอนล่าง เป็นที่ราบลูกฟูก และมีที่ราบดินตะกอนรูปพัดขนาบข้าง

3. ภาคกลางตอนบนโดยทั่วไปเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ำ และที่ราบลูกฟูก

4. ภาคกลางตอนบนเป็นภูเขา สลับกับที่ราบลูกฟูก

35. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความอุดมสมบู

1. เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่มีอินทรีย์วัตถุ

2. เพราะดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ

3. เพราะดินส่วนใหญ่เกิดจากหินชั้น ทำให้ระบบระบายน้ำไม่ดี

4. เพราะดินส่วนใหญ่เกิดจากหินชั้น มีเกลือแทรกตามชั้นหิน

36.ภาคตะวันออกมีฝนตกค่อนข้างชุก แต่มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากเหตุผลในข้อใด

1. ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง น้ำไหลลงทะเลอย่างรวดเร็ว

2. ฝนตกในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมีระยะแล้งนานถึง 5 ปี

3. แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้น ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้

4. ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอากาศแห้งทำให้น้ำระเหยอย่างรวดเร็ว

37. น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในภาคใด เพราะเหตุใด

1. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพราะเป็นชายฝั่งแบบยกตัว น้ำทะเลขึ้นสูง

2. ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เพราะเป็นชายฝั่งแบบยุบจม ป่าชายเลนถูกทำลาย

3. ภาคกลางและภาคตะวันตก เพราะมีแม่น้ำหลายสายไหลสู่ทะเล และมีตะกอนมาก

4. ภาคกลางและภาคตะวันออก เพราะมีพื้นที่ติดทะเลและมีระดับค่อนข้างต่ำ

38.บึงน้ำจืดข้อใดมีลักษณะที่ถูกต้อง

1. บึงบอระเพ็ด รับน้ำจากทิวเขาเพชรบูรณ์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์

2. กว๊านพะเยา รับน้ำจากทิวเขาผีปันน้ำ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ที่จังหวัดเชียงราย

3. หนองหานสกลนคร รับน้ำจากทิวเขาภูพาน ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม

4. ทะเลน้อยรับน้ำจากทิวเขาพนมเบญจา ระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา ที่จังหวัดพัทลุง

39. ข้อใดถูกต้อง

1. ป่าดงดิบมีพันธุ์ไม้หลายชนิด รกทึบ พันธุ์ไม้สำคัญคือ วงศ์ก่อ

2. ป่าดิบเขามีพันธุ์ไม้หลายชนิด รกทึบ พันธุ์ไม้สำคัญคือ วงศ์ยาง

3.  ป่าดงดิบมีลักษณะป่าไม่รกทึบ มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่น้อย พันธุ์ไม้สำคัญคือ วงศ์ยาง

4. ป่าดิบเขามีลักษณะป่าไม่รกทึบ มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่น้อย พันธุ์ไม้สำคัญคือวงศ์ก่อ

40.เพราะเหตุใดประชากรของภาคใต้จึงตั้งถิ่นฐานหนาแน่นทางชายฝั่งตะวันออกมากกว่าชายฝั่งตะวันตก

1. ชายฝั่งด้านตะวันออกได้รับผลกระทบจากลมพายุน้อยกว่า จึงเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน

2. ชายฝั่งด้านตะวันออกมีที่ราบกว้าง เหมาะแก่การเกษตร

3. ชายฝั่งด้านตะวันออกการคมนาคมดี มีศักยภาพในการพัฒนา

4. ชายฝั่งด้านตะวันออกมีทรัพยากรการท่องเที่ยวมาก เศรษฐกิจดี

41. คำอธิบายข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับ การสร้างฝายของประชากรในภาคเหนือ

1. เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

2. เป็นวิธีการเก็บกักน้ำที่มีประสิทธิภาพต่ำ

3. เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กเกินไป

4. ป็นวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ป่าไม้ถูกทำลาย

42.เหตุใดแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน ชี และมูล จึงมีโค้งตวัดมาก

1. เพราะไหลผ่านพื้นดินตะกอนเก่า การกัดกร่อนด้านลึกมีมากกว่าด้านข้าง

2. พราะไหลผ่านพื้นดินร่วน การกัดกร่อนด้านข้างมีมากกว่าด้านลึก

3. เพราะไหลผ่านที่ราบที่มีระดับความสูงใกล้ระดับทะเลปานกลาง

4. เพราะไหลผ่านที่ราบ การกัดกร่อนด้านข้างมีมากกว่าด้านลึก

43. ปรากฏการณ์ทางกายภาพใดที่ทำให้ฝนตกในชุมชนเมืองของประเทศไทย มากกว่าชนบทโดยรอบ

1. การยกตัวของอากาศในชุมชนเมือง

2. การจมตัวของอากาศเหนือชุมชนเมือง

3. เมืองมีอาคารสูงทำให้เกิดฝนแบบปะทะภูเขา

4. เมืองมีฝุ่นละอองมากทำให้ไอน้ำกลั่นตัวได้ง่าย

44. ภูมิประเทศบนโครงสร้างหินแกรนิต หินปูน และหินทราย มีรูปทรงแบบใด ตามลำดับ

1. เขารูปโดมลาดนูน เขายอดป้าน เขายอดแหลมหลายยอด

2. เขายอดป้าน เขารูปโดมลาดเว้า เขายอดแหลมหลายยอด

3. เขารูปโดมลาดนูน เขายอดแหลมหลายยอด เขายอดป้าน

4. เขารูปโดมหลายยอด เขารูปโดมลาดเว้า เขายอดป้าน

45. ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดในประเทศไทยมากที่สุด

1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามอิทธิพลลมมรสุม

2. ช่วยฝนตกชุกในเดือดพฤษภาคมและเดือนกันยายน

3. การได้รับแสงอาทิตย์เข้าข้นในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม

4. การเปลี่ยนแปลงทางเดินของพายุหมุนจากมหาสมุทรแปซิฟิกสลับมหาสมุทรอินเดีย

46. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแร่ดีบุก

1. มีมากที่สุดในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคใต้

2. ภาคตะวันตกมีมากที่จังหวัดกาญจนบุรีและมีปริมาณการผลิตสูงสุดต่อปีเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น

3. ในภาคใต้ แร่ดีบุกส่วนใหญ่แทรกอยู่ในชั้นหินแปร

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกไม่มีแหล่งแร่ดีบุก

47.ข้อใดถูกต้องสำหรับเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนปากมูล

1. เขื่อนทั้งสองมีบันไดปลาโจน

2. เขื่อนศรีนครินทร์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าเขื่อนปากมูล

3. ชุมชนเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ประสบอุทกภัยบ่อยครั้ง

4. เกิดมลพิษทางน้ำจากชุมชนเหนือเขื่องทั้งสอง

48. การแพร่กระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผลจากกิจกรรมใดของมนุษย์

1. การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ภาวะน้ำท่วมขยายตัว

2. การสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินไป ทำให้ผิวดินทรุดตัว

3. การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ทำให้ระดับน้ำใต้ดินสูงขึ้น

4. การใช้ที่ดินผิดวิธี ทำให้น้ำระเหยจากผิวดินมากขึ้น

49. ข้อใดถูกต้องสำหรับป่าไม้ผลัดใบในประเทศไทย

1. ภาคใต้ไม่มีป่าผลัดใบ เพราะฝนตกชุก

2. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีป่าไม้ผลัดใบ เพราะฝนตกหนักเป็นช่วง

3. ภาคใต้มีป่าผลัดใบ เพราะมีช่วงแล้งสั้นๆ

4. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีไม้ผลัดใบ เพราะมีภูเขาสูง

50. ในเขตร้อนชื้นดินมีการสูญเสียธาตุอาหารเร็วเกินไปเนื่องจากสาเหตุใด

1. ฝนตกชุก หน้าดินถูกชะล้างอย่างรวดเร็ว

2. ฝนตกชุก ดินกรดถูกชะล้างอย่างรวดเร็ว

3. ซากพืชทับถมย่อยสลายช้า ถูกน้ำพัดพาไปจากหน้าดิน

4. ซากพืชทับถมย่อยสลายช้า ถูกแสงแดดทำลายธาตุอาหารบริเวณหน้าดิน

51. ปัจจัยหลักที่ทำให้ภาคตะวันออกเป็นเขตปลูกไม้ผล คือข้อใด

1. เป็นที่ราบลอนลาด มีดินอุดมสมบูรณ์

2. อุณหภูมิเฉลี่ยในระดับปานกลางตลอดปี

3. เป็นที่ราบดินตะกอนน้ำทะเลที่มีอาหารพืชสูง

4. มีฝนตกชุก น้ำไม่ท่วมขัง

52.  อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีผลอย่างไร

1. ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน

2. ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนาวเย็น และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน

53.  นักท่องเที่ยวในสถานที่ใดจะเห็นพระอาทิตย์รับของฟ้าหลังสุด

1. ผาแต้

2. ดอยแม่สะลอง

3. เขื่อนศรีนครินทร์

4. สะพานติสูลานนท์

54.  ข้อใด ไม่ ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงเทือกเขาถนนธงชัย

1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำหินงอกหินย้อย และอุทยานแห่งชาติ

3. เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำกลอง

4. เป็นแหล่งแร่สำคัญหลายชนิด ทั้งที่ขุดเชิงพาณิชย์และสำรองไว้

55.  ปลายฤดูฝนของประเทศไทยจะไม่แล้งฝนด้วยแห่งใด

1. ลมมรสุมตะวันเฉียงใต้นำฝนมาตกในพื้นที่

2. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำความหนาวเย็นและฝนโปรยมาสู่พื้นที่

3. ร่องความกดอากาศต่ำทำก่อให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้าง

4. พายุหมุนจากทะเลจีนใต้พัดผ่าน

56.  ปัญหาใดเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติของภาคตะวันออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

1. การขาดแคลนพื้นที่ราบเพื่อการตั้งโรงงานอุสาหกรรม

2. ขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม

3. การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม

4. การขาดแคลนที่ทิ้งขยะมีพิษจากอุตสาหกรรม

57. สาเหตุที่ทำให้ภาคใต้ผลิตข้าวได้น้อยคือข้อใด

1. วิธีการทำนาแบบดั้งเดิมล้าสมัย

2. พื้นที่ทำนาส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก

3. ไม่มีระบบชลประทานขนาดใหญ่

4. ทำนาได้ปีละครั้งเดียว

58.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะยาว

1. พัฒนาเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ

2. พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน

3. สงเสริมการปลูกพืชสวน

4. ทำนาได้ปีละครั้งเดียว

59.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับป่าชายเลนในประเทศไทย

1. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่าฝั่งตะวันตก

2. ภาคตะวันออกมีพื้นที่ป่าชายเลนน้อยเช่นเดียวกับภาคกลาง

3. ภาคตะวันออกพื้นที่ป่าชายเลนถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่นากุ้งเป็นจำนวนมาก

4. ภาคกลางมีพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปาการและฉะเชิงเทราเป็นช่วยมาก

60.  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. มีการย้ายถิ่นตามหัวหน้าครอบครัว

2. มีการย้ายถิ่นออกไปสู่ทุกภูมิภาค

3. ประชากรวัยเด็กและวัยชรามีอัตราใกล้เคียงกัน

4. อัตราการเจริญพันธุ์สูงกว่าภาคอื่น ๆ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s