เฉลยอัตนัย

1. ตอบ บริเวณยอดเขาได้รับอิทธิพลจากการคล้ายความร้อนจากผิวโลกน้อย

เหตุผล บริเวณใดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก อุณหภูมิจะลดลง เพราะความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งลงมายังผิวโลกร้อน สะท้อนหลับไปในบรรยากาศ ซึ่งอากาศรับไม่ได้ทำให้บริเวณพื้นผิวโลกร้อน และลดความร้อนลงเรื่อยๆ เมื่อสูงขึ้นไป ดังนั้นบนยอดเขาทั่วๆ ไปจะมีอากาศเย็นกว่าบริเวณเชิงเขา

2. ตอบ มีช่วงเวลากลางวันนานกว่า 12 ช่วงโมง เพราะซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์

เหตุผล โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแกนเอียง 2312  ทำให้ส่วนของซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ( 22 มี.ค. – 21 ก.ย. ) และช่วงที่ซีกโลกไดเข้าหาดวงอาทิตย์ ( 24 ก.ย. – 20 มี.ค. ) ทำให้การหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งก่อให้เกิดกลางวัน กลางคืน จะยาวเท่ากันอย่างละ 12 ชั่วโมง ในวันที่ 21 มีนาคม และ 22 กันยายน เพราะดวงอาทิตย์ให้แสงเป็นมุมฉากกับเส้นศูนย์สูตรพบดี

3. ตอบ เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบและเป็นประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ

เหตุผล ที่ป่าชายเลนมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นป่าไม้ผลัดใบ มีไม้โกงกาง ลำพู แสมทะเล ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงฟืนและถ่าน เสาโป๊ะ และเป็นแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติที่เรียกว่าอนุบาลสัตว์น้ำ ทั้งนี้บริเวณนี้มีอาหารสัตว์น้ำมาก สัตว์น้ำขนาดเล็กจึงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

4. ตอบ เพราะทำให้อินทรีย์วัตถุสลาบตัวเร็ว

เหตุผล เพราะเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนที่มีความชื้นสูง เป็นสาเหตุให้อินทรียวัตถุพวกไส้เดือน จุลินทรีย์ในดินที่ย่อยซากพืช ซากสัตว์ ให้เน่าเปื่อยสลายไปอย่างรวดเร็วที่เราเรียกพวกนี้ฮิวมัส เมื่อโดนอากาศร้อนฝนตกก็จะเสื่อมลงทำให้ดิรขาดความอุดสมบูรณ์

5. ตอบ ความร้อนจากภูเขาไฟส่งถ่ายความร้อนที่มีอยู่จนน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงและดันตัวขึ้นมา

เหตุผล เพราะบ่อน้ำร้อนมาจากกระบวนการภูเขาไฟที่ถ่ายความร้อนออกมาขนานที่หินหนืดหรือแมกมาดันตัวขึ้นมาบนเปลือกโลก ความร้อนเหล่านี้จะทำให้น้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูง และดันตัวขึ้นมาบนเปลือกโลกเป็นผลให้เกิดบ่อน้ำร้อน

6. ตอบ ชะลอความเร็วของน้ำไหล

เหตุผล เพราะที่ตามไหล่เขามีความลาดชันสูงเมื่อมีฝนตกลงมาบริเวณไหล่เขา ความแรงของน้ำไหลตามไหล่เขา ไหลเร็วมาก ทำให้กัดเซาะพังทลายของดิน ดังนั้นการทำให้ไหล่เขาทีลักษณะเป็นขั้นบันได จะช่วยให้น้ำไหลช้าลงและลดการพังทลายของดิน

7. ตอบ แม่น้ำส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ และมีป่าชายเลนบริเวณชายฝั่ง

เหตุผล เพราะเนื่องจากภาคตะวันออก มีรูปร่างและขนาดพื้นที่จำกัด ทำให้มีแม่น้ำสายสั้นๆ ยาวสุดก็แม่น้ำบางปะกง 230 กิโลเมตร ส่วนภาคใต้มีพื้นที่ยาวและแคบยื่นลงไปทะเลแม่น้ำจึงเป็นสายสั้นๆ สายที่ยาวที่สุดคือแม่น้ำตาปี 232 กิโลเมตร

8. ตอบ ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม ที่ราบลุ่ม ที่ราบดินตะกอนรูปพัด

เหตุผล ภูมิประเทศที่ราบภาคกลางซึ่งนับตั้งแต่นครสวรรค์ลงมา จะเป็นบริเวณที่ราบขนาดใหญ่สุดของประเทศ และจะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง เรียกว่า ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม ซึ่งจะมีที่ราบลุ่มแม่น้ำบริเวณที่ราบปากแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนวัสดุน้ำพามาจนเป็นที่ราบดินตะกอนรูปพัด

9. ตอบ ลักษณะชาฝั่งทะเลเป็นหาดโคลน

เหตุผล เพราะเป็นฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นที่ทับถมของดินตะกอนน้ำพามาตกทับถมบริเวณปากแม่น้ำ เช่น ปากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางประกง แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำถ้าจีนแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี

 10.ตอบ ร่องน้ำลึกแม่เมย สันปันน้ำทิวเขาถนนธงชัยและสันปันน้ำทิวเขาตะนาวศรี

เหตุผล เพราะแม่น้ำเมย ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาถนนธงชัย ไหลขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือแบ่งพรมแดนไทย      กับพม่าผ่านอำเภอแม่สอด และอำเภอท่าสองยาม จังหวัดตาก และแม่น้ำสาลาวิน ในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนทิวเขาตะนาวศรี ต่อจากทิวเขาถนนธงชัยถึงจังหวัดชุมพร เป็นสันกั้นพรมแดนระหว่างไทกับพม่า เป็นสันปันน้ำให้กำเนิดแควและแม่น้ำสายต่างๆ ทั้งพม่ากับไทย เช่น แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำภาชี

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s